ورود

فیش حقوق پرسنل


آریا رنگ درخشان

 

ارزش ها


 

ما کارکنان شرکت آریا رنگ درخشان پیمان بسته ایم در راستای اهداف خرد و کلان سازمان  متعهد و مجری اصول و ارزش های اخلاقی زیر باشیم:

- متعهد به اصول سه گانه مدیریت شامل بهبود مستمر ، مشارکت کارکنان و رضایت مشتری

- پایبندی به ارزش های اخلاقی و رعایت اصول تعهد ، صداقت ، اعتماد ، صراحت و صمیمیت   

- استفاده بهینه از منابع و امکانات شرکت و جلوگیری از اهداف با رعایت صرفه جویی خردمندانه و دلسوزانه تلاش در جهت رشد و تعالی مستمر سازمان و حرکت رو به جلو

- ترویج سلامت اداری و رعایت رازداری و امانت داری و حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه شرکت

- مسولیت پذیری و پایبندی به فرهنگ ، تعهد به پاسخگویی در قبال وظایف

- رعایت ایمنی کار و مشارکت و همکاری در امور ایمنی و بهداشتی جهت ترویج فرهنگ پیشگیری

 - توسعه مشارکت در کار تیمی و تلاش در جهت ترویج روحیه و فرهنگ کار تیمی

- رعایت اصول و قوانین زیست محیطی در راستای حفظ و صیانت از محیط زیست